PRZYGOTOWANIE DO INWESTYCJI

Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Małe i Duże Wytowno

W dniu 14.12.2006 r. wspólnicy podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości niezabudowanej w m. Wytowno działki nr 86/1 i 83/2 gmina Ustka o powierzchni powyżej 24 ha, pod inwestycję.

Aktem Notarialnym Rep. A nr 779/2007 dnia 14.12.2006 r. w Kancelarii Notarialnej w Słupsku przed Notariuszem Radosławem Rynkiewiczem zawarto umowę przeniesienia własności nieruchomości działki 86/1 i 83/2 na rzecz Spółki, o powierzchni 24 ha , w celach inwestycyjnych, przekształcenia nieruchomości, sporządzenia projektów w celu uzyskania pozwoleń na budowę, podziału nieruchomości i uzbrojenia terenu w media.

W dniu 08.03.2007 roku zlecono wykonanie map do celów planistyczno-projektowych dla działek 83/2 i 86/1 – wykonawca Firma APiON Słupsk.
W dniu 21.02.2007 r. i 26.03.2007 r. Spółka otrzymuje z Sądu Rejonowego w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienia o dokonanych wpisach  własności na rzecz Spółki stosownie do nabytych nieruchomości w m . Wytowno.
Stosownie do wniosku Spółki do Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku, następuje w dniu 03.04.2007 r. i  27.04.2007 r. zmiana właściciela w zapisach KW w Sądzie Rejonowym w Słupsku z Pomerania Nieruchomości Ustka Sp. z o.o. w organizacji na  „ Pomerania Nieruchomości Ustka „ Sp. z o.o.

Spółka występuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – biuro powiatowe w Słupsku o nadanie numeru identyfikacyjnego wraz z wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2007 do gruntów rolnych.  Dnia 30.04.2007 r. otrzymuje numer identyfikacyjny : 061483505
Spółka co roku w miesiącach XI i XII , otrzymuje wg decyzji pomoc finansową  wspierania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz druga decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego dotyczy to gruntów w m. Wytowno gmina Ustka o powierzchni 23,27 ha własności spółki.

W dniu 28.06.2007 roku Spółka podpisała Umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, ze Spółką z o.o. Beta Styl Development z/s w Przywłoce na zakup działki nr 712 o pow. 10.795 m2 w m. Przewłoka gm. Ustka za cenę ogółem 906.708,00 zł. stosownie do Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26.06.2007 roku.

W dniu 31.08.2007 roku zostaje podpisany Akt Notarialny Rep. A nr 7936/2007 w Kancelarii Notarialnej Radosława Rynkiewicza w Słupsku – umowa sprzedaży, Spółka zakupiła nieruchomość niezabudowaną działkę nr 712 o pow. 1,0795 ha. w m. Przewłoka gm. Ustka.
Celem rozpoczęcia inwestycji, podziału nieruchomości na działki budowlane, uzbrojenia terenu w media sieć wodociągową, sieć kanalizacji  ściekowej, sieć gazową i elektroenergetyczną oraz budowy drogi dojazdowej do każdej działki.

Zarząd Spółki w dniu 11.09.2007 roku składa List intencyjny do Wójta Gminy Ustka w sprawie zainteresowania gminy, realizacją zabudową mieszkaniową i usługową na terenach własności Spółki, na których spółka planuje prowadzenie inwestycji własnej w m. Wytowno gm. Ustka, na 24 ha co umożliwia podjęcie rozmów , a później działań związanych z przygotowanie materiałów do wyłożenia w sprawie zmiany planu miejscowego. Wójt Gminy Ustka i Radni Gminy Ustka, akceptują z powodu możliwości zbierania pożytków , podatków i opłat z tytułu powstania około 130 działek pod  budownictwo mieszkalne, usługowe i letniskowe w pasie nadmorskim, oraz zatrudnienia pracowników w tej inwestycji i po jej zakończeniu, z terenu Gminy Ustka.

Zarząd Spółki zleca wykonanie podziału nieruchomości działki nr 712 na dziesięć działek w tym drogę wewnętrzna – dojazdową.

Zarząd Spółki w dniu 29.10.2007 r. podpisuje umowę zlecenia z Biurem Urbanistycznym w Sopocie na wykonanie koncepcji gospodarki wodno ściekowej dla rozwoju pasa nadmorskiego w gminie Ustka ( przygotowuje to zespół fachowców pod kierownictwem dr inż. Pana Tadeusza Gruszeckiego z Koszalina ) . Powyższe jest niezbędne do przedstawienia rozwiązań zaopatrzenia w wodę i zrzut ścieków z terenów własności Spółki w m. Wytowno na 24 ha oraz sformułowania wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości własności Spółki.  W dniu 17.06.2008 roku koncepcja została opracowana i przekazana do Urzędu Gminy Ustka, oraz ZUW sp. z o.o. w Słupsku, który zarządza siecią wodno – kanalizacyjną  w gm. Ustka.

Spółka w dniu 03.05.2008 r. podpisuje umowę z biurem projektowym                         „ SJ – SYSTEM „ o wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb działek od 712/3 do 712/9 w m. Przewłoka gm. Ustka, już po podziale działki nr 712.

Dnia 29.05.2008 r. zostaje podpisana umowa z Wójtem Gminy Ustka o przyłączenie i przekazanie w użytkowanie wewnętrzne sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanej w działce nr 712/10 w m Przewłoka, dojazdowej drogowej.

W dniu 02.06.2008 r. spółka występuje do ENERGI – OPERATORA S.A. O/Słupsk z wnioskiem o określenie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej działek od nr 712/1 do 712/9 położonych w m. Przewłoka, w dniu 20.06.08 r. otrzymuje warunki przyłączenia a w dniu 27.06.2008 r. podpisuje Umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGI – OPERATORA S.A. w O/Słupsk.

W dniu 12.06.2008 roku Rada Gminy Ustka podejmuje Uchwałę NR XVI/183/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w części północno -zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w gminie Ustka, dla działek o numerach ewidencyjnych 83/2 i 86/1 o łącznej powierzchni ok. 24 ha.

W dniu 25.06.08 r. Spółka podpisuje Umowę z Pomorskim Operatorem Systemu Dystrybucji Sp. z o.o. z/s w Gdańsku,  o przyłączenie do sieci gazowej działek w m. Przewłoka po ich podziale.

Decyzją nr G.VI.6018-280/08 z dnia 28.07.2008 r. Starostwo Powiatowe w Słupsku zezwala na wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze łącznej powierzchni 861 m2 w działce nr 712/10 która jest przeznaczona pod drogę wewnętrzną w części obszaru wsi Przewłoka gm. Ustka, po podziale.
Decyzją NR 628/08 z dnia 22.08.2008 r. Starostwa Powiatowego  w Słupsku, Spółka otrzymuje zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek w m. Przewłoka. Z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. z/s w Słupsku, Spółka w dniu 25.09.2008 r. podpisuje Umowę na wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek od nr 712/3 do 712/9 w m. Przewłoka.

Aktem Notarialnym Rep. A nr 9530/2008 w dniu 21.10.2008 roku, Spółka sprzedaje nieruchomość niezabudowaną wynikłe z podziału działki nr 712 w m. Przewłoka dla Państwa z Gdyni, powstałą działkę nr 712/4 o powierzchni 1.000 m2 i udział wynoszący 1/9 części w nieruchomości działki nr 712/10 droga dojazdowa o powierzchni 861 m2 za cenę 165.000,00 zł. Sprzedaż nastąpiła na podstawie Uchwały Wspólników Spółki z dnia 06.09.2008 roku.

Aktem Notarialnym Rep. A nr 10.498/2008 w dniu 24.11.2008 roku, spółka sprzedaje nieruchomości niezabudowane w m. Przewłoka dla Państwa zamieszkałych w Gdyni, działki nr 712/5 o powierzchni 1.000 m2 i działki nr 712/8 o powierzchni 1.000 m2 oraz 2/9 części w nieruchomości działki nr 712/10 droga dojazdowa o powierzchni 861 m2 za cenę 290.000,00 zł.  Sprzedaż nastąpiła na podstawie Uchwały Wspólników Spółki z dnia 18.11.2008 roku.

Dnia 24.11.2008 roku Spółka Aktem Notarialnym Rep. A nr 10.520/2008 zakupiła od Spółki z o.o. „ GHR” z/s w Gdyni nieruchomości niezabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów o nr 723,724 i 725 o łącznej powierzchni 3.003 m2 oraz działkę 722 o powierzchni 1.001 m2, położonych w m. Przewłoka gm. Ustka za cenę 390.000,00 zł. na podstawie Uchwały Wspólników naszej Spółki z dnia 19.11.2008 roku, które to działki przystosuje do sprzedaży wyposażając je we wszystkie media.

W dniu 30.12.2008 r. protokołem dokonano odbioru technicznego zewnętrznej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z próbami na ciśnienie na działkach w m. Przewłoka.

Spółka podjęła kroki marketingowe w celu promocji i reklamy przygotowanych działek w m. Przewłoka do sprzedaży, wspomaga się firmą Europa.

Decyzją NR 45/09 z dnia 23.01.2009 r. Starosty Powiatowego w Słupsku Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z Gdańska otrzymuje zatwierdzony projekt budowlany oraz udzielone pozwolenie na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla działek w m. Przewłoka gm. Ustka.

Spółka zleca wykonanie dokumentacji o warunkach gruntowo-wodnych podłoża dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 83/2 i 86/1 we wsi Wytowno, gm. Ustka, dokumentacja została wykonana przez Biuro Usług Projektowych Geoprofil z Gdańska w miesiącu marcu 2009 roku i została przekazana do Biura Urbanistycznego w Sopocie, z którym Spółka ma podpisaną umowę w sprawie sporządzenia dokumentacji, zebrania opinii i analiz oraz opracowań do zmiany planu miejscowego w m. Wytowno gm. Ustka.

Spółka podpisuje Umowę pośrednictwa sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Przewłoka z Biurem Consultingowo-Handlowym   „ WEX ” w Słupsku w dniu 10.03.2009 r. Współpracuje z firmą EUROPA w sprawie przygotowania nieruchomości do sprzedaży, lokalizacji nieruchomości nadających się na zakup, inwestycje dla dalszego rozwój Spółki.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w dniu 18.05.2009 r. wydaje zaświadczenie PINB 7114/128/09/TB/K o zakończeniu budowy : sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 712/10. 712/3 do 712/9 w m. Przewłoka gm. Ustka.

Decyzją NR 392/09 z dnia 12.06.2009 r. Starosty Powiatowego w Słupsku ENERGA- OPERATOR O/Słupsk, zostaje zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę, linii kablowej oraz stacji transformatorowej w m. Przewłoka, dla naszych działek i prowadzonej inwestycji.

Przystąpiono do uzbrojenia działek w m. Przewłoka na podstawie podpisanych umów we wszystkie media, wodę, kanalizację, energię i gaz oraz  wybudowano  nową drogę dojazdową do tych działek. Rozpoczęto kampanię reklamowa w celu wypromowania powstałych działek, przystąpiono do ich sprzedaży.

Następuje sprzedaż pozostałych działek w m. Przewłoka, na których spółka przeprowadziła inwestycję doprowadzając sieć wodociągową, siec kanalizacji ściekowej, sieć energetyczna i gazową z budowa drogi dojazdowej do każdej działki.
Akt Notarialny Rep. A nr 10372/ 2009 z dnia 26.10.2009 r. sprzedaż działki nr 712/3  o powierzchni 1.000 m2 za cenę 149.000,00 zł.
Akt Notarialny Rep. A nr 3654 /2010 z dnia 09.06.2010 r. sprzedaż działki nr 712/6  o powierzchni 1.000 m2 za cenę 179.000,00 zł.
Akt Notarialny Rep. A nr 7025/2010 z dnia 24.09.2010 r. sprzedaż działki nr 712/1  o powierzchni 1.100 m2 za cenę 196.900,00 zł.
Akt Notarialny Rep. A nr 3923 /2010 z dnia 15.06.2010 r. sprzedaż działki nr 712/7  o powierzchni 1.363  m2 za cenę  243.977,00 zł.
Akt Notarialny Rep. A nr 8521 /2010 z dnia 27.12.2010 r. sprzedaż działki nr 712/2  o powierzchni 1.100 m2 za cenę  220.000,00 zł.
Akt Notarialny Rep. A nr 8577 /2010 z dnia 28.12..2010 r. sprzedaż działki nr 712/9  o powierzchni 1.371 m2 za cenę  274.200,00 zł.

Wszystkie działki z inwestycji Przewłoka zostały sprzedane.

Środki finansowe  powstałe z zysku sprzedaży działek w m. Przewłoka , zostały przeznaczone na zakup nieruchomości w m. Wytowno ( Małe Wytowno ) oraz na prace projektowe i częściowo uzbrojenia w tereny inwestycyjne Duże Wytowno.

W miesiącu maju 2010 roku, zostały przeprowadzone prace konserwacyjne rowu melioracyjnego przy działach 86/1 i 83/2 w m. Wytowno gm. Ustka, za zgoda Wójta Gminy Ustka.

Rada Gminy Ustka podejmuje Uchwałę NR XXXVII/441/2011 w dniu 30.06.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w części północno-zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w Gminie Ustka o powierzchni 24,77 ha, zawierający działki nr 83/2, 84 i 86/1.

Podpisano z Firmą  Apion – Geodezja umowę na podział działek nr 83/2 i 86/1 położonych w obrębie Wytowno, gmina Ustka – inwestycja związana z wdrożeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Spółka podpisuje Umowę z Pracownią Projektową Projektowanie i Nadzór Autorski w Koszalinie , udzielając jednocześnie pełnomocnictwa Panu dr inż. Tadeuszowi Gruszeckiemu w sprawie zaprojektowania infrastruktury technicznej w sieć wodociągową, sieć kanalizacji ściekowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz dróg wewnętrznych i dróg gminnych dla działek w m. Wytowno o nr 86/1 i 83/2.

W dniu 22 września 2010 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – Gdańsk  nr 117 pod Uchwały Rad Gmin w  poz. 2285 zostaje wpisana Uchwała Rady Gminy Ustka NR XXXXVII/441/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rady Gminy Ustka w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania terenu położonego w części północno-zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w Gminie Ustka.

Obecnie prowadzone są prace projektowe obejmujące doprowadzenie mediów do działek Spółki w m. Wytowno, jak również rozwiązania wszystkich spraw związanych z tą inwestycją.

Zostały przygotowane działki do sprzedaży w m. Przewłoka w celu przygotowania  środków finansowych na podjętą inwestycję w m. Wytowno    gm. Ustka.

W dniu 30.05.2011 r. zostają sprzedane dwie działki w m. Przewłoka o nr 724 i 725, środki zostają przeznaczone na dokończenie inwestycji Wytowno, zakończenie prac projektowych sieci wodociągowej,  sieci kanalizacji ściekowej  i sieci deszczowej oraz budowy dróg i chodników na terenie inwestycji z odbudową dróg gminnych, prowadzących od miejscowości Wytowno do terenu inwestycji 1.700 metrów.
Pozwolenia na budowę sieci kanalizacji ściekowej, sieci deszczowej oraz odbudowy dróg i chodników Spółka otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Słupsku, brak tylko pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, temat będzie wspólnie realizowany że Spółką z o.o. Beta Styl Development z/s w Przewłoce, oraz Gminą Ustka –  budowę wspólnego ujęcia wody SUW w m. Wytowno dla potrzeb inwestycji Dużego Wytowna lub kontenerowo dla poszczególnego zadania inwestycyjnego.

Dalsza współpracuje z firmą EUROPA w sprawie przygotowania nieruchomości do sprzedaży, lokalizacji nieruchomości nadających się na zakup, inwestycje i dalszy rozwój Spółki.

Została sporządzona koncepcja zaopatrzenia w wodę trzech  terenów w m. Wytowno ( budowa Stacji Uzdatniania Wody SUW – kontenerowa )  tereny należące do naszej Spółki i Sp. z o.o. Beta Styl Development, oraz Gminy Ustka. Nasza Spółka wniosła swój udział finansowy na opłacenie tej koncepcji, która została wykonana przez dr inż. Tadeusza Gruszeckiego, który koordynuje całym projektem inwestycyjnym w Spółce, pod względem doprowadzenia wszystkich mediów i zabezpieczenia dostawy wody do Dużego Wytowna.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 1/11/2011 z dnia 23.11.2011 r. wyraża się zgodę na zakup nieruchomości położonej w m. Wytowno  działki nr 36/1 o powierzchni 1,15 ha. ( Małe Wytowno )

Aktem Notarialny rep. A nr 3446/2011 z dnia 13.12.2011 r. zakupiono ww. działkę na której obecnie są prowadzone, sprawy uzgodnień w temacie jej uzbrojenia i otrzymania warunków podłączenia do mediów. Działka została podzielona przez Firmę geodezyjną, została sporządzona wstępna koncepcja podziału działki oraz jej uzbrojenia. Przygotowanie materiałów  i dokumentów prowadzenie prac geodezyjnych, do wystąpienia z wnioskiem do Wójta Gminy Ustka o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nowej inwestycji pod nazwą Małe Wytowno.

Powyższy zakup działki w m. Wytowno, prowadzona inwestycja pod nazwa „ Małe Wytowno „ oraz „Dużego Wytowna „ zapewnia Spółce dalszy rozwój oraz osiągnięcie dużych zysków w przyszłych okresach czasowych.

Spółka w dniu 06.04.2012 r. sprzedaje dla ENERGA – OPERATOR S.A. Gdańsk, Oddział Słupsk, Aktem notarialnym  Rep. A nr 1485/2012  dwie działki o nr 83/67 o pow. 100 m. kw. i 86/97 o pow. 100 m. kw. na terenie inwestycji Duże Wytowno, na których wg projektu ENERGA – OPERATOR S.A.  zostaną zlokalizowane dwie stacje transformatorowe – obiekt infrastruktury technicznej, które będą obsługiwały cały teren tej inwestycji.

W  miesiącu lipcu  2012 spółka doprowadziła do uzyskania decyzji zatwierdzających projekty budowlane i pozwolenia na budowę, sieci kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami, pompowni ścieków PR1 i PR 2 wraz z przewodami tłocznymi i zasileniem energetycznym, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustów ulicznych, zbiornikiem retencyjnym i wylotem do rowu, dróg wewnętrznych i chodników w m. Wytowno gm. Ustka Decyzja  NR 521/2010, oraz  Decyzji NR 522/2010 Starostwa Powiatowego w Słupsku, zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę, przewodu tłocznego kanalizacji ściekowej, kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami,  odtworzenie dróg gminnych m. Wytowno.

Ustalono współpracę z Gminą Ustka i sp. z o.o. Beta-Styl z/s w Przewłoce na wspólną inwestycję budowy SUW w m. Wytowno, który zapewnia dostawę wody do terenu Duże Wytowno, spółka poniosła już nakłady w związku z tą inwestycją, wg powstałej koncepcji najbardziej ekonomiczne jest instalowanie dla każdej inwestycji osobno kontenera z budowaną technologią uzdatniania wody. Spółka przy prowadzonej inwestycji Dużego Wytowna, zakupi kontener SUW, który zapewni odpowiednia ilość wody wg zapotrzebowania do  tej inwestycji. Posiada już, propozycje cenowe od takich producentów.

Podpisano umowy na wykonanie projektów i koncepcji Małego Wytowna z Pracownią Projektową Projektowanie i Nadzór Autorski w Koszalinie dr inż. Tadeuszem Gruszeckim .

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ , VIII Wydział Gospodarczy KRS sygn.  sprawy : GD.VIII NS-REJ.KRS/021344/12/283 z dnia 31.12.2012 r.   Pomerania Nieruchomości Ustka sp. z o.o. została przekształcona w Spółkę Komandytową pod nazwą : Pomerania Nieruchomości spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa.

W związku z przekształceniem ze spółki z o.o. w spółkę komandytową, została Wykonana Opinia niezależnego biegłego rewidenta Panią Gertrudę Rautman w dniu 08.11.2012 r. z badania planu przekształcenia, biegła została wyznaczona przez Sąd Rejestrowy w Gdańsku.

Zostały wykonanie projekty na uzbrojenie działek Małego Wytowna po podziale w media sieć wodociągową i sieć kanalizacji ściekowej i sieć kanalizacji deszczowej . Oczekujemy na wydanie Decyzji o warunkach zabudowy działek w m. Wytowno od Wójta Gminy Ustka w celu złożenia wykonanych projektów do Starostwa Powiatowego w Słupsku w celu uzyskania pozwoleń na budowę.

Podpisano Umowę z Zakładem Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku w dniu 25.09.2013 r. w sprawie partycypacji w kosztach modernizacji hydroforni w m. Wytowno w celu zapewnienia dla Spółki i inwestycji Małe Wytowno dostawy wody. Umowa została zrealizowana i spółka nasza otrzymała wstępne warunki dostawy wody do inwestycji Małego Wytowna na działkach Nr 539,540 i 540                 ( przed podziałem 36/6 ) od ZUW w Słupsku w uzgodnieniu z Gminą Ustka.

Spółka otrzymała również zapewnienie co do zrzutu ścieków z prowadzonej inwestycji Małego Wytowna, Gmina Ustka przeprowadziła modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Rowy gm. Ustka, która to inwestycja zakończyła się w miesiącu październiku 2013 r. i zapewnia odbiór każdej ilości ścieków w gminie.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rowy, zapewnia w całości zrzut ścieków również do prowadzonej inwestycji Dużego Wytowna.            W związku z położeniem gminy Ustka w pasie nadmorskim, występuje duża sezonowość ( miejscowości turystyczne nadmorskie ) , na pobór wody i zrzut ścieków w okresie sezonu, dlatego spółka skupiła się na inwestycjach, budowy domów mieszkalnych całorocznych w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej w inwestycji Małe Wytowno , na które obecnie jest większe zapotrzebowanie, ze względów podatkowych  oraz większej możliwości zabudowy i ich sprzedaży.

ENERGA – OPERATOR S.A. Gdańsk   O/Koszalin w dniu 18.03.2013 r. wydała warunki przyłączenia nr 13/P81/00827 do sieci elektroenergetycznej do małego osiedla domów jednorodzinnych , bliźniaczych dla działek nr 539.540 i 541 w m. Wytowno gm. Ustka. Zostały przygotowane umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 13/P81/R00827, które Spółka podpisze po otrzymaniu  decyzji o warunkach zabudowy dla działek ww.  m. Wytowno od Wójta Gminy Ustka, oraz otrzymanego kredytu bankowego zapewniającego możliwość finansowania inwestycji Małego Wytowna.

W dniu 27.09.2013 r. po zebraniu wszystkich dokumentów i warunków oraz uporządkowaniu spraw geodezyjnych powierzchni działki , obecnie powierzchnia działki ogółem 1.2783 ha, dokonanych zmianach klasyfikacji gruntów na działkach  nr 539.540 i 541z klasy  III b na IV, oraz ich uprawomocnieniu się Spółka,  złożyła Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji Małego Wytowna.

Spółka otrzymała Decyzję o warunkach zabudowy od Wójta Gminy Ustka w dniu 30 grudnia 2013 r. NR GEO.6730.104.2013 , która stała się ostateczna w dniu 23.01.2014 r.

Wójt Gminy Ustka wydaje Decyzję podziału nieruchomości w dniu 19 maja 2014 r. NR GEO.6831.6.2.2014.MK dla działek o nr 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 582 i 583 – teren komunikacji, droga wewnętrzna .
Powyższy podział  zostaje wpisane do rejestrów gruntu w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz Sądzie Rejonowym w Słupsku VII Wydział  Ksiąg Wieczystych nr KW SL1S/00098650/3 gdzie obecnie znajdują się ww. działki po podziale.

ENERGA – OPERATOR S.A. Gdańsk   O/Koszalin do wydanych  warunków przyłączenia nr 13/P81/00827 w dniu 18.03.2013 r. do sieci elektroenergetycznej do małego osiedla domów jednorodzinnych , bliźniaczych dla działek nr 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 582 i 583 sporządza Aneks w dniu 06.08.2014 r. wpisując nowopowstałe działki po podziale oraz strony podpisują Umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 13/P81/R00827 ( Małego Wytowna )

Inwestor Małego Wytowna – Spółka składa w czerwcu 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Słupsku – Projekt Budowlany, branży drogowej na Utwardzenie terenu na działce nr 583 w miejscowości Wytowno gm. Ustka, jako droga dojazdowa – wewnętrzna. W dniu 22 sierpnia 2014 r. Spółka otrzymuje zaświadczenie nr  AB-I-E.6743.161-1.2014 Starosty Powiatowego w Słupsku, o przyjęciu bez sprzeciwu utwardzenie terenu drogi na działce nr 583.

Spółka przystępuje do sprzedaży działek nr 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 582 z terenu Małego Wytowna , położonych w m. Wytowno gm. Ustka.

Osiedle Małe Wytowno zostało w całości uzbrojone w sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, energię elektryczną, sieć deszczową odprowadzenia wody z ul. Zielonej oraz budowę drogi dojazdowej do działek.

Rozpoczęto sprzedaż działek z osiedla Małe Wytowno. Wybudowano już domy mieszkalne.

Na osiedlu Duże Wytowno – Osiedle Morskie rozpoczęto sprzedaż 125 działek budowlanych o różnej powierzchni i przeznaczeniu. Uzbrojenie stosowanie do zapisów planu miejscowego MPZP z dnia 22 września 2010 roku, ukazanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – Gdańsk  nr 117 pod Uchwały Rad Gmin w  poz. 2285 zostaje wpisana Uchwała Rady Gminy Ustka NR XXXXVII/441/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rady Gminy Ustka w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania terenu położonego w części północno-zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w Gminie Ustka.

Nabywcy działek na osiedlu Małe Wytowno przy ul. Zielonej, projektują i występują o pozwolenia na budowę domów mieszkalnych, osiedle się rozwija i będą powstawały w niedługim okresie nowe budynki.

Nabywcy działek na Osiedlu Morskim ( Duże Wytowno ) składają obecnie wnioski o przydział energii elektrycznej do operatora sieci energetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. pod budowę obiektów tymczasowych, wykonania studni do czerpania wody pitnej, budowy altan, domków holenderskich, na plac budowy oraz na budowę domów letniskowych i mieszkalnych.

Stosownie do planów inwestycyjnych Gminy Ustka, Radni Gminy Ustka ujęli inwestycję na lata 2019 – 2010 budowy drogi betonowej z miejscowości Zapadłe ( koło Orzechowa ) która będzie przebiegała obok Osiedla Morskiego i al. Wiatru od Morza, dalej do osiedla Małe Wytowno do ul. Zielonej i w kierunku morza i miejscowości Poddąbie, w którym znajdują się zejścia do morza. Przy budowanej drodze betonowej przed morzem zostanie wybudowany parking na 60-100 samochodów osobowych, a przed samym zejściem technicznym na plażę, powstanie dodatkowo parking na rowery.

Ta nowa bardzo potrzebna inwestycja, budowy drogi betonowej wzdłuż pasa nadmorskiego Gminy Ustka , rozwiąże dotychczasowy problem mieszkańców i turystów, wyznaczonych zejść do morza, nie niszcząc wydm, klifów i przyrody.

Zakończenie tej inwestycji, zdecydowanie podniesie wartości działek budowlanych położonych nad morzem, przy drodze łączącej nadmorskie miejscowości i prowadzącej bezpośrednio pod samo zejście do morza.

Spółka nasza, atrakcyjną ceną na działki budowlane nad morzem koło Ustki, ściągnęła duże zainteresowanie osób prywatnych, którzy zakupując działki budowlane – chcą odpoczywać i oddychać czystym powietrzem w spaniałym nadmorskim klimacie, z wieloma atrakcjami turystycznymi z możliwościami aktywnego odpoczynku, rekreacji i rehabilitacji. Obecna duża tendencja wzrostu cen nieruchomości, spowodowała duże zainteresowanie sprzedażą działek budowlanych nad morzem.

Osiedle Morskie w Wytownie, zaczyna się rozwijać, posiada bardzo duży potencjał, a dodatkową dużą atrakcją jest położenie tego osiedla wśród lasów, wydm, klifów i niespotykanej przyrody w leczniczym klimacie.